Valgprogram 2015 – 2019

1    Generelt

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Stjørdal og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Stjørdal mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vi vil jobbe for å føre Stjørdal ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.

Ren mat - gir sunn helse

1      Våre grønne prinsipper

 

1.1     Økologisk bærekraft

Mennesket legger allerede beslag på store deler av jordens areal og naturressurser, noe som truer fred, velferd og selve eksistensen til mange medmennesker samt en rekke andre arter. Økologien – læren om samspillet i naturen – viser at vi blir mer sårbare jo flere mennesker vi er og jo større forbruk hver og en har. Teknologiske framskritt kan i noen grad veie opp for dette, men Miljøpartiet De Grønne legger føre var-prinsippet til grunn, og hevder at den eneste farbare veien er både å stabilisere folketallet, redusere forbruket og forbedre teknologien. Miljøpartiet De Grønne mener også at mennesket, som den sterkeste parten i møte med andre dyr, er etisk forpliktet til å behandle dyrene med høy respekt for deres behov og naturlige livsførsel.

 

1.2      Sosial bærekraft

Sosial trygghet og noenlunde jevn fordeling av goder er en forutsetning både økologisk bærekraft, livskvalitet og fredelig samkvem folk imellom. FN-konvensjonen om sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter er like viktig som de politiske menneskerettighetene. Så lenge verden preges av store sosiale forskjeller, hevder vi retten til å strebe etter likeverdige levekår for alle. Vi har dermed ingen rett til å kreve måtehold fra verdens fattige uten selv å redusere forbruket vårt når økologiske hensyn krever det. Om byrden ved en slik reduksjon fordeles sosialt rettferdig, tror vi dette er like overkommelig som det er nødvendig, og i et sosialt rettferdig og likestilt samfunn tror vi menneskene kan være lykkelige med et lavere materielt forbruk enn i dag.

 

1.3     Demokrati og ansvar

Med trygghet for mat, helse og utdanning på plass, kan folk ta styring over eget liv og formingen av samfunnet. Miljøpartiet De Grønne står for et demokrati der alle individer og grupper er i stand til og ser nytten av å engasjere seg for sin egen og felleskapets framtid. Et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn forutsetter sterkere, mer opplyst og lokal folkelig kontroll med naturressurser, kapital og teknologi. Vi mener varige grønne samfunnsendringer bare kan komme gjennom et samspill av kollektive demokratiske grep og personlige endringer av holdninger og livsstil.

 

1.4     Ydmykhet og samarbeid

Miljøpartiet De Grønne innser at vi ikke sitter med fullstendige løsninger på alle de eksistensielle problemene menneskeheten står overfor, eksempelvis klima- og ressurskrisene. Vi inntar derfor en ydmyk og lyttende holdning overfor fagkompetanse, forskermiljøer og miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsen. Vi ønsker å etablere nær kontakt med slike miljøer, slik at våre vedtak forankres i mest mulig kompetent og faglig analyse. På grunnlag av våre grunnprinsipper og samarbeid med kompetansemiljøer vil vi skape en ny politikk som er i stand til å møte utfordringene dette århundret byr oss: En frisinnet, nytenkende og radikal politikk.

 

Stjørdal MDG sine tre toppkandidater. Tommy Reinås, Mia Kristoffersen og Karin Aune Berg
Stjørdal MDG sine tre toppkandidater. Tommy Reinås, Mia Kristoffersen og Karin Aune Berg

 

2      Demokrati/medvirkning

2.1     Samspill og dialog med lag og foreninger

Det handler om samspill, samhandling og dialog til enhver tid. Derfor foreslår vi å opprette fire nye samrådsforum i Stjørdal. Med denne formen for samspill slipper velgerne å vente i fire år før de kan la sin stemme blir hørt igjen. Dette handler om lokaldemokrati i praksis der ulike interessegrupper har muligheter til å påvirke politikken kontinuerlig. Om kommunen, spiller mer på lag med frivillige lag og organisasjoner, samt lokalt næringsliv, vil dette bety mer slagkraft i å nå politiske samfunnsmål lokalt. Ikke minst vil en slik vitalisering av lokalpolitikken bedre omdømmet til kommunen totalt sett.

 

Gjennom dialog og samspill kan vi gjøre Stjørdal bedre.

 

3      Natur, luft og vann

Stjørdal har en svært god beliggenhet, omkranset av skog og fjord, men også et begrenset vekstareal. Høy befolkningsvekst gir Stjørdal muligheter, men krever også gode planer og strategier for å beholde god vann- og luftkvalitet, biologisk mangfold og grøntareal. Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi kan gjøre samfunnet robust mot kraftigere og hyppigere nedbør.

 

Vi vil arbeide for å innføre indikatorer og bærekraftmål med vekt på klima, natur og livskvalitet i forbindelse med Stjørdal-budsjettet, og innføre en årlig behandling i kommunestyret om status og nye tiltak for å nå målene.

 

3.1     Strandsonen må bevares – Sjøen for alle

Det er en kjent sak at Miljøpartiet i Stjørdal sprang ut av engasjementet for tilgang til fjorden. Strandsonen er sterkt belastet og den er under press fra ulike hold.
Vi ønsker at strandsonen skal forbeholdes og tilrettelegges for allmennheten, for rekreasjon og friluftsliv.

 

3.2     Fiskebrygger

Vi foreslår å tilrettelegge for fisking langs fjorden. Tilrettelegge slik at det er lett å få agn og snøre ut i dypt vann, fiskebrygge, og slik at det er mulig å raste innenfor, bålplass, grillplass, bord og benk

Allmennheten kan gjennom en slik tilrettelegging få større nærhet til det rike livet og rekreasjonsmulighetene i strandsonen – gjerne i selskap med en fiskestang. Vi har rullestolbrukere og alle som bruker gåstoler for å ta seg fram. De kan også bruke fiskebrygga og kjenne den friske sjølufta. Konkret foreslår vi å starte med Billedholmene og Håmmårbukta. Samtidig må gangveien utbedres til Billedholmene, slik at bevegelseshemmede, barn og eldre, også får nyte godt av dette vakre området.

 

3.3     Fugletårn ved Halsøen

Vi ønsker planene om fugletårn ved Halsøen velkommen og vil bidra til å få realisert disse så snart som mulig. De vil bety mye for oss som bor her, men vil også være en opplevelse for tilreisende.

 

3.4     Vekk med gasskula

Gasskula ved Stjørdal havn kan vel omtales som Stjørdals signalbygg. Vi vil fortsette arbeidet med å få denne bort og åpne området for en tryggere og friere ferdsel for alle.

 

3.5     Tilrettelegge for økt bruk av Molovika, Storvika og Hellstranda

Vi er så heldige å ha flotte badestrender i umiddelbar nærhet av sentrum og lett tilgjengelig for stjørdalinger i alle aldre. Vi vil arbeide for å ferdigstille gang å sykkelveg helt fram til badestrendene med en trygg og adskilt ferdsel for myke og harde trafikanter.

 

3.6      Ikke mer utbygging i Strandsonen og elveutløpet

I forbindelse med tunnelbygging i forbindelse med ny E6-trase vil det bli mye overskuddsmasser av stein. Vi ser ikke at disse massene skal brukes til utfylling i strandsonen eller i nærhet av utløpet av Stjørdalselva.
Vi ønsker å beholde de gjenværende naturtyper og artsmangfoldet langs fjorden. Det er for oss også svært viktig å beholde villaksen i elva og bedre forholdene for sjøørret. Det er viktigere enn å øke flyplassens areal mot fjorden.

 

3.7      Forvaltning av Stjørdalsvassdraget

MDG vil jobbe for at kommunen vår tar en aktiv rolle ift bærekraftig forvaltning av villaks og sjøørret i våre lokale vassdrag. Kommunen må bidra til opprydding av gytebekker lokalt. Vi vil også arbeide for en bedre forvaltning av Gråelva som lakseførende elv.

 

3.8      Rent drikkevann

Arbeide for bedre kontroll av drikkevann. Kommunen må i større grad jobbe for tiltak som sikrer drikkevannskildene.

 

 

4      Utmarka

Områdene rundt Stjørdal innehar unike naturverdier som må ivaretas. Bevaring av marka er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Sammen med grunneiere må kommunen legge til rette for en allsidig bruk av marka for alle. Vi vil støtte arbeidet som “kjentmann” gjør for kommunens innbyggere, arbeide for et felles fiskekort for hele Stjørdal og støtte andre initiativ som tilrettelegger for naturopplevelser på en bærekraftig måte.

 

4.1     Parker, friområder og naturmangfold

Grøntarealer og parker skaper trivsel og gir bedre psykisk og fysisk helse. De bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima. Stjørdal er den kommunen i Norge med flest påviste arter. Vi vil påse at Stjørdal kommune tar sin del av ansvaret for bevaring av Norges biologiske mangfold.

 

Vi ønsker å ta vare på og utvikle viktige friområder og parker. Vi vil bevare, oppgradere og restaurere sammenhengende grønt drag som er viktige for dyr og biologisk mangfold, som f. eks. Sandskogan – Stokkbekken – Monsberga.

Vi vil arbeide for å tilrettelegge for flere faste grillplasser i friområder for å redusere bruk av engangsgriller.

 

Kommunens beplantninger skal inneholde bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og trær. Vi må hindre unødvendig kantslått, for å bevare økologisk viktige pollinerende insekter.

 

4.2     Luftforurensning, støy og lys

Stjørdal kommune skal konsekvent følge nasjonale mål og retningslinjer for arealplanlegging og ikke tillate boligbygging, barnehager eller annen følsom arealbruk i soner med helsefarlig luftforurensing og støybelastning.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Fortløpende skifte ut kommunale lysarmaturer med typer som minimerer lysforurensingen. (LEDLYS)
 • Vurdere mulige tiltak for å redusere matkasting, strengere regler for matbutikker og å styrke matutdeling og tilsvarende ordninger.
 • Tilrettelegge for bruktmarkeder.

 

5      Skole/oppvekst

MDG er opptatt av å opprettholde den desentraliserte oppvekststrukturen som Stjørdal heldigvis har klart å bevare. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser for de neste tiår viser at Stjørdal i 2030 når omlag 28.000 innbyggere. Stjørdal kommune må bestrebe seg enda mer på spredt bosetting, men ikke på bekostning av dyrkbar matjord. Når Stjørdal skal vokse, kan det ikke bare skje i sentrum. Vi ønsker levende bygder med større bosetting og enda bedre grunnlag for oppvekstsentrene.

Derfor vil vi arbeide for at skolestrukturen skal bestå, at det bygges en ny barneskole i Hegra, i sentrum (ny Halsen barneskole) og at Haraldreina skole skal gis en kraftig oppdatering.

Stjørdals skoler og barnehager skal sørge for at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt, og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv, miljøet og omgivelsene. Vi vil sikre at det er godt kvalifiserte pedagoger både i barnehagene og skolene, og sørge for at de som trenger det får kvalifisert psykososial oppfølging. Miljøpartiet De Grønne vil ha skoler der barn med ulik sosial, etnisk og økonomisk bakgrunn møtes og lærer å respektere hverandre, og der hvert enkelt barn blir møtt på det utviklingstrinn det er.

Stjørdalskolen skal være stimulerende for alle elever, både de som foretrekker praktiske oppgaver, de som ligger på et annet faglig nivå enn sine jevnaldrende, og de som trenger særlig tilrettelegging av undervisningen.

Vi i MDG mener det er viktig å styrke samarbeid og kompetanse på tvers av skolene og barnehagene i kommunen og det er viktig å styrke skoleledelsen kvalitativt. Oppvekstetaten i Stjørdal må se utenfor kommunen og søke kunnskap i forskning og gode eksempler ellers i landet.

 

5.1     Gode barnehager og skoler

En god skole er for et barn, et sted du føler deg trygg og blir sett og hørt. Barnet må oppleve en relasjon til gode voksenpersoner og ha lyst til å delta i skolehverdagen.

Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø sammen med en høy voksentetthet av godt kvalifiserte og samhandlende pedagoger.

 

5.1.1  Tidlig innsats

En god og bevisst stimulering av barna i barnehagen og skolen er et viktig forbyggende arbeid både i barnehage og skole. Det kan og vil redusere mange barns utfordringer. Dette krever kompetente og samarbeidende voksne.

Barnehage og skole må ha god kontakt og gode rutiner i overgangen mellom barnehage og skole slik at barn blir møtt der de er og fulgt opp på egne premisser.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en naturlig medspiller som følger barnehager og skoler tett og kan veilede om tiltak der dette er nødvendig.

 

Uten en tidlig innsats og bevissthet rundt barnets utvikling vil eventuelle vansker fort eskalere og bli langt større utfordringer over tid.

 

5.1.2  Pedagogtetthet

Stjørdal kommune skal sette fornuftige normer og forholde seg til kommunalt vedtatte gruppestørrelser både i barnehage og skole.

 

I barnehagene i Stjørdal vil vi arbeide for:

 • 1 voksen pr. 3 barn under 3 år
 • 1 barnehagelærer pr. 6 barn under 3 år.
 • 1 voksen pr. 6 barn over 3 år
 • 1 barnehagelærer pr. 12 barn over 3 år.

I grunnskolen vil vi arbeide for en norm på klassestørrelse på 20.

 

5.1.3  Spesialundervisning/enkeltvedtak

I Stjørdal har spesialundervisning vært økende. Dette er ikke bare en ressursutfordring men kan også være stigmatiserende for eleven.

En del kommuner har klart å endre arbeidsmetoder og ressursbruk slik at tilrettelegging og tilpasning for den enkelte elev har redusert behovet for spesialundervisning. I tillegg har det gitt en bedre skoledag og læring for mange andre barn.

Vi i MDG vil arbeide for at Stjørdal skal lære av disse kommunene og utvikle seg til å bli en kommune der barn møter en god kommunal skole med samme muligheter uansett hvilken skolekrets man tilhører.

 

5.2     Barnehagen

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling gjennom leken. Vi vil tilrettelegge for pedagogisk mangfold og ulike former for barnehager, og sikre at barnehagene har kompetanse til å møte behovene til barn med nedsatt funksjonsevne, begrensede språkkunnskaper og andre spesielle behov.

 

5.2.1  Nærmiljø og naturkontakt

Det er viktig at barn får gå i en barnehage i eget nærmiljø. Vil vil tilrettelegge for at alle barn i Stjørdals barnehager skal bli kjent med friluftslivsmulighetene i Stjørdal og i eget nærmiljø.

 

5.2.2  Løpende opptak

Vi vil arbeide for ett hovedopptak, med løpende opptak gjennom hele året, og  sikre at søsken får plass i samme barnehage.

Vi vil at Stjørdal kommune skal tilby gratis kjernetid i barnehager til barn fra familier med lav inntekt og til minoritetsspråklige barn.

 

5.2.3  Frukt, grønt og kjøkkenhage

For oss er det viktig å sørge for at alle barnehagebarn får frukt og grønnsaker minst en gang om dagen. I den grad det er mulig bør dette være fra nærmiljøet.

Grønnsakskasser med egendyrkede grønnsaker ønsker vi skal være endel av alle barnehagene i kommunen og at barna bidrar etter evne.

Grønnsakshager inn i alle barnehager

5.3     Grunnskolen

Læreryrket er ett av landets viktigste yrker. Vi vil sikre en god skolehverdag for alle Stjørdalelever og et solid fundament for framtida i form av kompetente, reflekterte og aktive medborgere, medmennesker, arbeidstagere eller næringsdrivende. Vårt hovedmål for skolepolitikken i Stjørdal er å gi elevene lærerne deres tilbake.

 

MDG utfordrer skolene til å samarbeide og samhandle på hver enkelt skole og skolene imellom, til beste for elever og lærere.

 

Stikkord som er viktig er tidlig innsats, integrering, trygghet og bli møtt med likeverd.

 

5.4      Digitale ferdigheter

Vi vil at Stjørdalskolene skal bruke digitale verktøy som pedagogiske redskaper slik at barn kan stimuleres til å bli dyktige og kloke digitale medborgere.

Dette kan legge grunnlaget for et større pedagogisk repotoire både for den enkelte lærer og for skolen som system. Det kan gi barn med ulike utfordringer likeverdige muligheter og god mestringsfølelse.

 

Fri programvare og åpne filformater gir større muligheter og bredere digital kunnskap. Det samme gjør møtet med ulike operativsystemer.

 

 

5.5      Ulike ferdigheter

MDG vi arbeide for at både elever med spesielle læringsutfordringer og elever med spesielle talenter i ulike fag får faglig oppfølging på eget nivå. Dette kan oppnås på mange måter, bl. a. ved å bruke ressurspersoner i klasserommet, individuell oppfølging, og samarbeid mellom skoler.

 

Vi vil innføre praktisk orienterte valgfag ved alle Stjørdalskoler fra femte klasse. Sammen med god bruk av digitale verktøy kan dette være et supplement for å støtte elever med ulike ferdigheter og ferdighetsnivå.

 

5.6     Frukt, grønt og kjøkkenhage

For oss er det viktig å sørge for at alle skolebarn får frukt og grønnsaker minst en gang om dagen. I den grad det er mulig bør dette være fra nærmiljøet.

Grønnsakskasser med egendyrkede grønnsaker ønsker vi skal være endel av alle skolene i kommunen og at elevene bidrar aktivt i dyrking av vekster.

 

5.7     Integrering/tilrettelegging

Vi ser det som en selvfølge at barn med synlige eller usynlige funksjonshemninger skal være en del av klassemiljøet.

Forskning viser at dette slett ikke alltid er tilfelle i norske skoler og barnehager. Vi vil arbeide for at dette blir godt ivaretatt i Stjørdal.

 

5.7.1  Psykososial oppfølging

Alt for mange elever sliter i dag med psykiske problemer. Det er uakseptabelt at det ikke tas større tak i dette. Det hindrer læring og kan være en viktig faktor hos de somm faller fra i videregående.

For å sikre et godt rammeverk rundt elevene, med den nødvendige kompetansen vil vi styrke pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesøstertjenesten i forhold til grunnskolen.

Det bør også opparbeides rutiner der barn og unges helse og psykososialt miljø på skolen tas opp i dialogbaserte foreldremøter.

 

6      Demokrati og elevmedvirkning

Miljøpartiet De Grønne vil styrke elevdemokratiet og elevenes mulighet til å påvirke både skolehverdagen og samfunnet de er en del av.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Jobbe for at alle elevråd på Stjørdals ungdomskoler årlig skal kunne søke om tilskudd på 25000 (eller mer) kroner fra kommunen, til tiltak som gagner elevene.
 • Gi elever i grunnskolen i Stjørdal mulighet til å ta inntil ti dagers permisjon etter søknad. Permisjon innvilges til samfunnsnyttig arbeid, kulturaktiviteter, idrett eller aktiviteter i familien.

 

7      Natur og bevegelse

Miljøpartiet De Grønne vil gi Stjørdalelevene eierskapsfølelse til Stjørdalmarka og Stjørdalfjorden. Vi vil etablere flere skolehager der elevene får kjennskap til hvordan matproduksjon foregår. Det er også viktig å tilrettelegge for at barn får rørt på seg både på skolen og i fritida. Gode sykkelvaner vil bidra til å gi god helse og gode miljøvaner.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sørge for at alle skoler har skolehager på eller i gangavstand fra skolen, der elevene har ansvar for egen matproduksjon.
 • Opprettholde at leirskoledeltagelse skal være for alle, uavhengig av familiens inntekt.
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen, inkludert svømming i fjorden.
 • At elevene skal ha lov til å sykle til og fra skolen fra og med første klasse, dersom det skjer sammen med foresatte. Skolen må ha tilstrekkelig med sykkeloppstillingsplasser.

 

8      Omsorg/helse

Omsorgs- og helsetilbudet i Stjørdal har mange store utfordringer.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Øke antall faglærte eller høyskoleutdannede i eldreomsorgen og hjemmetjenesten.
 • Skape attraktive arbeidsplasser innenfor omsorgs- og helsetilbudet i Stjørdal slik at vi rekrutterer de beste
 • Gjøre det enklere å kombinere videreutdannelse i helsevesenet med jobb.
 • At eldre pasienter, så langt det er mulig, skal slippe å måtte bytte sykehjem eller avdeling.
 • Jobbe for at Stjørdal kommune aktivt innhenter brukerperspektiver i arbeidet med utviklingen av helse- og sosialtjenester.
 • Sørge for at pårørende får nødvendig støtte i sine omsorgsroller. Det skal være fokus på å forebygge pårørendes egne helseproblemer slik at de kan mestre sine roller uten selv å bli syke.
 • Bidra til at antall korttidssykeplasser økes betraktelig, spesielt innenfor psykiatrien
 • Alle som får matservering fra kommunen, skal fortrinnsvis få kortreist og økologiske matvarer
 • At Stjørdal kommune innfører “Kjøttfri dag” ved alle institusjonene og ansattkantinene tilknyttet kommunen
 • Styrke HMS arbeidet i kommunen slik at vi får et arbeidsmiljø for kommunalt ansatte som er helsefremmende.
 • Arbeide for å avvikle ufrivillig deltid blant kommunalt ansatte

 

 

8.1     Medmenneskelighet i sentrum

Utsatte grupper, som aktive narkomane, fattige tilreisende, rom, psykisk syke og minoriteter opplever ofte å bli sviktet i møte med det offentlige systemet. Alle i Stjørdal skal kunne få dekket grunnleggende menneskelige behov: mat, en dusj og tak over hodet. Kommunen må styrke sine oppsøkende tjenester.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke oppsøkende tjenester i psykisk helse og rusomsorg.
 • Opprette flere behandlingsplasser og lavterskeltilbud innen psykisk helse og rusomsorg.
 • ke kompetansen på psykisk helse, spesielt innen eldreomsorg.
 • Jobbe for lavterskeltiltak i kommunal regi som kan bidra til bedring og økt mestring av lettere psykiske lidelser.
 • Utvikle en helhetlig ny strategi for arbeid med rusavhengighet i samarbeid med de narkomane sine organisasjoner, med fokus på skadereduksjon og medmenneskelighet.

 

9      Lavere terskler i arbeidslivet

Personer som faller utenfor arbeidslivet sliter ofte med å komme seg inn igjen. Slik skapes en ond sirkel.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Opprette finansielle insentiver til sosialt entreprenørskap.
 • Vurdere forsøk med økt rett til egenmelding ved sykdom
 • Tilby norskopplæring til arbeidssøkere med manglende norskkunnskaper
 • Jobbe for at Stjørdal kommune skal ha en innovativ ansettelsespolitikk, med meningsfylte og fleksible stillinger til personer med særlige vanskeligheter med å få innpass på det ordinære arbeidsmarkedet.

 

10    Nærmiljø/Byutvikling

 • Sentrumsplanen – en by med mennesket i sentrum
 • Gjøre Stjørdal til en by uten netto klimagassutslipp innen 2030, uten kjøp av klimakvoter.
 • Satse sterkt på lokal produksjon og forskning på fornybar energi.
 • Vi vil arbeide for å ta vare på matjorda, og vi vil aktivt jobbe for jordvern.

 

10.1 En mangfoldig by

Stjørdal vokser raskt. Dette innebærer ikke bare fysiske endringer, men også en ny befolkningssammensetning, med andre ønsker og behov enn tidligere. Miljøpartiet De Grønne ønsker et Stjørdal med rom for alle. Vi vil styrke lokalmiljøene, og legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. Vi vil ha et Stjørdal som består av mange levende lokalsamfunn.

Miljøpartiet De Grønne er et grasrotsparti. Ved å styrke Stjørdals levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi Stjørdal til en tryggere, vennligere og mer inkluderende by.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke og videreutvikle grendene til å bli bærekraftige lokalsamfunn
 • Støtte tiltak som bedrer bokvaliteten i kommunens grender, som for eksempel Vassbøgda, Elvran, Skjelstadmark, og Forra.
 • Legge til rette for lokale møteplasser som samfunnshus, ungdomsklubber og seniorsentre, og bidra til møter på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud mot ensomhet og psykiske lidelser.
 • Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst.
 • Styrke lokalsamfunnenes handlingsrom, både politisk og økonomisk.
 • Legge til rette for utvikling av nye møteplasser, parkområder og lokale torg der folk bor.
 • Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • Gjennomføre flere politiske folkemøter og styrke brukermedvirkning i lokale planprosesser.
 • Jobbe for at parker, plasser, torg og andre offentlige fellesarealer skal være tilgjengelig for folk flest uten at man trenger å bruke penger.
 • Få satt i gang en evaluering av styringsmodellen til Stjørdal kommune.
 • Styrke varsleres rettigheter.
 • Jobbe for prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer i Stjørdal.
 • Stimulere til levende lokalmiljøer ved å legge praktisk til rette for småskala næringsvirksomhet som kafeer, butikker etc.
 • Tilrettelegge for universell utforming av sentrum slik at funksjonshemmede har fri adgang til alle bygg
 • Gjenreise plankomiteens rolle ift å være en reel estetisk komite for byen vår.

 

10.2 Den barnevennlige byen

Nærmiljøet er aller viktigst for barn og unge. Vi vil skape en barnevennlig by som ivaretar unges helse, deres fysiske og sosiale ferdigheter, og gir nærhet til naturen og samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Tilrettelegge for at bynære gårdsbruk og andre aktører kan samarbeide med skolen om tilbud til barn og unge med skoletilpasningsvansker.
 • Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles. Involvere bydelenes ungdomsråd i slike prosesser.
 • Gi en representant fra Ungdommens kommunestyre tale- og forslagsrett i Kommunestyret.

 

10.3 Sosial boligbygging

Stjørdal mangler en storstilt sosial boligbygging, som imøtekommer behovene til ungdom, barnefamilier og eldre.

Boligprisene blir stadig høyere, og mangelen på boliger til unge i etableringsfasen og eldre som ønsker mindre og mer lettstelte boliger er økende.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Se på mulighetene for utleieboliger for førstegangs etablere og eldre
 • Se på mulighetene for differensiert renovasjonsavgift, avgiftsnivået må gjenspeile faktisk forbruk.
 • Se på mulighetene for avslag i renovasjonsavgiften for de som komposterer eget matavfall

 

11     Medvirkning i byplanlegging

Byutvikling er en god arena for å utvikle et sterkere lokaldemokrati. Vi vil jobbe for at det etableres egne retningslinjer som beskriver hvordan byens innbyggere skal tas med på råd i plan og byggesaker. Den kan inneholde forslag til tiltak, som planverksted, åpent kontor og andre former for medvirkning og den skal inneholde retningslinjer for hvordan innspill og protester skal være med å påvirke utviklingen.

Det må være et hovedprinsipp at lokalbefolkning ikke kun skal orienteres om utviklingen men være med på å forme den.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Be Plan- og bygningsetaten om å utarbeide nye retningslinjer for medvirkning.
 • At lokaldemokratiet skal være med å forme kommunale byutviklingsprosjekter.
 • Styrke bydelenes involvering i planprosesser.
 • Involvere innbyggerne tidlig i reguleringssaker
 • Bedre bomiljøet til beboerne på Tangmoen

 

12    Jordbruk/Skogbruk

Kortreist mat.

En målsetting må være at vi blir flinkere til å kjøpe og bruke lokale matressurser. Det er jo et paradoks at man får kjøpt kjøtt fra Brasil Afrika på Rema 1000, og ørret fra Peru. Vi har nok fisk til sjøs, og på fjellet i regionen her, og vi må bli flinkere til å foredle regionens kjøtt og vilt.

Det er også litt tragisk at vi kjøper vann i butikken, når vi har forutsetninger til å drikke rent vann fra springen.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Legge forholdene til rette slik at kortreist mat blir lettere tilgjengelig for forbrukerne og at prisene holdes på et konkurransevennlig nivå
 • Oppfordre flest mulig bønder til å dyrke økologisk mat
 • Arbeide for støtteordninger som gjør at bonden finner det formålstjenlig med biologisk landbruk
 • Arbeide for Innendørs helårs salgssted for kortreist mat plassert sentralt i Stjørdal
 • Arbeide for å innføre innkjøpsavtaler for lokalproduserte matvarer i alle kommunale institusjoner og kantiner, så fremt det er mulig.
 • Arbeide for en bærekraftig utvikling i jord og skogbruk
 • Arbeide for et samarbeid mellom landbruksorganisasjonene og kommunen om rekruttering til landbruket.
 • Arbeide gjennom dialog med fylke og stat, og for at Nord-Trøndelag styrker stillingen som ett av landets ledende økologiske jordbruksfylker. I 2020 bør minst 20% av jordbruksarealet være økologisk drevet og minst 30% av arealet bør være økologisk dyrket i 2025.

 

13    Dyrevelferd

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men dette blir i liten grad fulgt opp i praksis.

Dyr har egenverdi utover nytte for oss mennesker og har på samme måte som mennesker evne til å føle smerte. Dette må tas hensyn til i praktisk politikk.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Oppfordre hunde- og katteeiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til kastrering/ sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
 • ke støtten til hjelpesentre for mishandlede og hjemløse dyr

 

14    Samferdsel

Når Stjørdal vokser blir det mer trafikk. Mange ser på dette som et problem: Miljøpartiet De Grønne ser på det som en mulighet til å omforme Stjørdaltrafikken fra dagens trafikkbilde, hvor bilene dominerer gatene, til ett hvor gående, syklende og kollektivreisende dominerer. Dette krever at vi prioriterer trafikantgrupper når vi investerer i veinettet, planlegger nye boområder eller gatestrekninger, eller skal bedre fremkommeligheten i byen. En slik prioritering er fraværende i dagens politikk, som domineres av prioriteringene gjort i samferdselssatsningen.

MDG vil i tillegg til å oppnå null drepte i trafikken, øke helsegevinsten med transport som fysisk aktivitet, og redusere helseplagene som støy, vibrasjoner, luft og vannforurensning. Samt øke framkommeligheten ved å redusere kø og trengsel på veiene og sluse midler inn i kollektivtransporten.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

Prioritere noen trafikantgrupper etter følgende prioriteringsliste:

 1.     Fotgjengere og utrykningskjøretøy
 2.     Syklister
 3.     Brukere av offentlig transport
 4.     Motoriserte tohjulinger
 5.     Kommersielle brukere inkludert varelevering og trailere
 6.     Bilbrukende handlende, besøkende og pendlere
 • Gjøre det enklere for enkeltpersoner å la bilen stå i hverdagen, blant annet gjennom å overoppfylle planene for sykkelveier, opprette bysykkelordning, gjøre kollektivtransport mer attraktivt gjennom bedre holdeplasser, bedre ruter og enklere informasjon.
 • Gang og sykkelveg langs E14 til Hegra
 • Gang og sykkelveg langs E6 til Skatval
 • Gang og sykkelveg langs RV705 til Elvran
 • Utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil.

 

14.1 Lokaltog og gods

Satsning på jernbanen er avgjørende for å få til det grønne skiftet. Lokaltogene er helt sentrale i det regionale kollektivsystemet og for å redusere veitrafikken over Stjørdals grenser. Godstrafikken står for store deler av klimagassutslippene i og bidrar i stor grad til dårlig luftkvalitet i byen. Mer gods over fra vei til bane vil avlaste veinettet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Arbeide for at staten følger opp utbygging av jernbanen i Stjørdalområdet og prioriterer lokaltrafikken på jernbanenettet høyere.
 • Arbeide for at bygging av en ny jernbanetunnel gjennom Gevingåsen kommer i gang så raskt som mulig.
 • Innføre gratis sykkel på tog
 • Arbeide for dobbeltspor for høyhastighetstog fra Stjørdal til Trondheim
 • Arbeide for å få mer gods over på jernbane.

 

14.2 Fremtiden er fossilfri

Selv om de fleste i Stjørdal kan klare seg godt uten, vil det alltid være noen som har behov for bil. I de senere år har det vært en stor vekst i antallet elbiler på Stjørdalveiene. Dette er bra, men fremdeles vokser fossilbilparken langt raskere enn elbilparken.

Vårt mål er at alle biler i Stjørdal er nullutslippsbiler i 2030.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte initiativer som kan gjøre det enklere å la være å eie egen bil, selv for de som trenger det fra tid til annen, inkludert samkjøring, bildelingsordninger, bilkollektiv og selvkjørende biler.
 • ke takten i utbyggingen av ladestasjoner for elbiler.
 • Redusere antall fossilbiler og -busser i Stjørdal med 90% innen 2030 (basert på 2015-nivå).
 • Fjerne eller avgiftsbelegge alle kommunale gratisparkeringsplasser for fossilbiler innenfor
 • ke antallet elbilparkeringsplasser på bekostning av plasser til fossilbiler.
 • Utforme en konkret plan for å gradvis redusere antall normale parkeringsplasser. At alle drosjeløyver skal kreve nullutslippsbiler innen 2022.
 • Etablere en kommunal samordningssentral for alle etater i Stjørdal kommune slik at kommunens bilpark kan brukes mest mulig eff
 • Jobbe for at alle skip som ligger i Stjørdal havn skal bruke landstrøm.
 • Miljøpartiet vil jobbe for at nyttetransport og varelevering skal foregå på en måte som reduserer utslipp og plager, men samtidig på en smidig og gjennomførbar måte.
 • At alle kommunale virksomheter skal kunne tilby sine ansatte å bruke el-bil/sykkel framfor bil på tjenestereiser.

 

14.3 En tilgjengelig by for alle

God tilgjengelighet vil ikke bare si at kollektivtransporten skal være universelt utformet, men at hele reisekjeden skal være det. Dette betyr at også gater, veier og plasser må ha universell utforming. I tillegg må kollektivtilbudet møte behovet også utenfor rushtida.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At hele Stjørdals kollektivsystem gjennomgås og en plan for universell utforming utarbeides slik at hele reisekjeden fra folks hjem til arbeidsplasser, butikker og andre mål, er universelt utformet.
 • Arbeide for at også veier og plasser er universelt utformet.
 • Utvide det nattlige kollektivtilbudet.

 

15    Næringsliv

Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover, og det er et godt fungerende næringsliv som skal sørge for at vi har arbeidsplasser og skatteinntekter når byen vår vokser med flere tusen innbyggere i årene som kommer. Dette gjelder både de grønne bedriftene og de bedriftene som ikke er dårlige for miljøet.

Vi skal gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår for drift.

 

15.1 Gründerstimulering

Stjørdal er en by med høyt kunnskapsnivå, mye kreativitet og mange driftige gründere. Vi vil sørge for at det er god grobunn for en yrende underskog av gründerbedrifter, og sørge for at vi har mekanismer for å fange opp dem med de beste ideene og høye ambisjoner for å videreutvikle forretningsideene sine.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke nettverkene til framtidige gründerbedrifter
 • Lage et system for tilgjengelige, tomme lokaler for kortidsleie, også kalt «Popup-kontor», som kan benyttes av unge bedrifter. Systemet bør både omfatte kommunens egne lokaler og andre lokaler som står tomme.
 • Styrke det regionale innovasjonssamarbeidet
 • Styrke Stjørdals næringsutviklingsprogram slik at unge bedrifter kan få økt kompetanse til å utvikle forretningsmodellene sine.
 • Styrke Stjørdals næringsutviklingsprogram slik at unge bedrifter kan få hjelp til å finne ny ledelse etter den første gründerfasen. Både til daglig drift og styreledelse.
 • Arbeide for at en større andel av Innovasjon Norges midler går til bedrifter i Stjørdal.
 • Arbeide for at kommunen årlig premierer en bedrift som har gjort en særlig innsats for å spare energi

 

16    Offentlige innkjøp

16.1   Grønn suksess gjennom samarbeid

Stjørdal kommune kjøper inn for millioner hvert eneste år. Dermed påvirker kommunens valg av innkjøp næringslivet i stor grad. Den politiske viljen til grønne innkjøp er tilstede, men i praksis har Stjørdal kommune fremdeles mange hindringer igjen før innovative innkjøp er normen, ikke unntaket. Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre Stjørdal kommunes innkjøpsregler slik at de stimulerer til grønnere innkjøp – selv når det klimavennlige alternativet ikke er billigst. Målsettingen er at klimahensyn er et overordnet krav i Stjørdal kommune.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At Stjørdal skal bli en foregangskommune for smarte og grønne innkjøpsordninger. Det er et krevende arbeid som krysser flere sektorgrenser. Men effektene av det vil styrke både for Stjørdals miljøsatsing og for Stjørdals næringsliv og være verdifull kunnskap å dele med andre kommuner.
 • At Stjørdal kommune i større grad  skal benytte seg av metoden for såkalte innovative innkjøp. Det vil si at man presenterer behov for markedet og får forslag til løsninger før man legger ut en anbud. Da kan man oftest få bedre løsninger enn bestiller kunne tenkt ut selv. NHO har gode studier på denne metoden og mener at den er et godt virkemiddel for å stimulere gründere og grønne bedrifter.

17    Kultur og idrett

Også innen idrett- og friluftsliv har Stjørdal kommune et stort ansvar for å ivareta en rekke behov, både for organisert idrett, friluftsliv og mosjon.

Vi vil skape et deltakende, innovativt og omstillingsdyktig samfunn, som befester Stjørdals posisjon som en grønn, mangfoldig og kreativ kultur og idrettsby.

Det er stadig flere i Stjørdal som har innvandrerbakgrunn. Ved å legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, styrker vi også viktige møteplasser for integrering og utveksling av kulturuttrykk.

17.1 Kultur og idrett der du bor

I dag finnes mye av Stjørdals underholdningstilbud i sentrum. Kortreiste kunst- og kulturopplevelser og aktivitet styrker nærmiljøet, øker lokal tilhørighet og kan bidra til mindre transportbehov.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Dramaundervisningen i kulturskolen er nedlagt, denne må gjenopprettes
 • Etablere et sekretariat for kulturarrangementer på Stjørdal, som kan bistå ulike arrangementer med service. Det er mange store arrangementer som trenger samme form for bistand, enten det er Blues in Hell, Operaen på Steinvikholmen, Prestmoen kulturpark, Agrisjå, og andre større kultur og idrettsarrangement i vår kommune
 • Gjennomføre årlige kultursamråd, med målsetting om å styrke den lokale kulturen og idretten
 • Arbeide for tiltak som styrker rekrutteringen til korps
 • Arbeide for tiltak som styrker bygderevyene
 • Arbeide for tiltak som styrker de lokale idrettslag
 • Arbeide for tiltak som styrker det lokale dansemiljøet
 • Øke kulturskolens budsjett slik at egenandelen maksimalt blir 1000 kroner året
 • Støtte kulturaktiviteter og forsamlingshus i grendene

 

17.2 Kultur for barn og unge

Alle barn og unge skal få et godt tilbud om kreativ utfoldelse. Vi vil styrke kulturskoletilbudet i Stjørdal, slik at vi unngår lange ventelister, og får et tilbud alle har råd til. I det grønne Stjørdal skal alle få et godt kulturtilbud uavhengig av hvor de bor eller hva foreldrene deres tjener.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter.
 • Styrke Stjørdal musikk- og kulturskole ved å sikre støtten, opprette flere plasser, ha utlånsavtaler med skolene, ansette flere pedagoger og senke avgiftene.
 • Videreutvikle det gode arbeidet som gjøres med Den kulturelle skolesekken

 

17.3 Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv gir bedre livskvalitet og helse. Miljøpartiet De Grønne vil derfor legge til rette for idrett, mosjon, lek og friluftsliv.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 •    Åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden.
 •    Støtte organisert breddeidrett og sørge for at slike tilbud er tilgjengelig for alle.

 

18 Integrering

Stjørdal er en mangfoldig og raus by hvor det multikulturelle aspektet er en styrke og en viktig verdi. Dette må vi bygge videre på og sørge for å være en by hvor alle har like muligheter og opplever at de får bidra til fellesskapet.  I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge, deriblant systematisk barnefattigdom og hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sikre at flere innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet ved at personer med svake norskkunnskaper får tilgang til flere typer yrkesrettede norskkurs.
 • At ungdommer med minoritetsbakgrunn i særskilt grad skal følges opp om de dropper ut av videregående skole, for å bidra til at de kommer seg inn på arbeidsmarkedet og får en aktiv og deltakende rolle i samfunnet.
 • At skoler med høy andel minoritetsspråklige skal få ekstra støtte til leksehjelp. Dette kan gjøres i samarbeid med både skoler og lokale frivillige aktører.
 • Ansette flere personer med minoritetsbakgrunn i barnevernet, fokusere på å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn og starte pilotprosjekter med å bruke storfamilier/ slektninger til plassering av fosterbarn, i tett dialog mellom foreldre og barnevern.
 • Legge til rette for at flere innvandrere og flyktninger, spesielt eneforsørgere, kommer inn på boligmarkedet.

18.1 Et trygt sted

Stjørdal skal være en trygg by for alle sine innbyggere. Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Derfor må Stjørdal og Stjørdalpolitiet fortsatt prioritere oppsøkende virksomhet, bedre opplyste offentlige områder, og politibesøk i skoler.

Norge er blant verdens mest likestilte land. Likevel opplever et stort antall mennesker seksuell vold og vold i nære relasjoner, og fortsatt er mennesker truet av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Visse grupper opplever mindre forståelse fra samfunnet når de utsettes for overgrep og vold. I tillegg rammes lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede personer av diskriminering.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte og øke bevilgningene til forebyggende og oppsøkende tiltak mot kriminalitet, som Natteravntjenesten, og politibesøk på skoler.
 • Styrke samtykkebasert forebyggende opplæring om voldtekt i skolen.
 • Videreføre og utvikle informasjonsarbeidet i skolen og på offentlige arbeidsplasser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Ha økt opplæring i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, politiet, blant sosialarbeidere og lærere.

 

Karin Aune Berg, Gunnar James Hiorth og Tommy Reinås