Valgprogram 2019 – 2023

Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjøre Stjørdal til en bærekraftig by med mennesker i sentrum.

Stjørdal mangler i dag en overordnet politikk som tar hensyn til den naturen vi er en del av. Vi vil jobbe for at Stjørdal tilrettelegger for fremtidige generasjoner ved at kommunen blir klimanøytral og tar vare på naturmangfoldet. Det vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre.

 

Kjernesaker i valget 2019

KLIMAOMSTILLING

 • Vi vil ha klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet.
 • Vi vil styrke kollektivtilbudet, og redusere prisene – spesielt for unge og studenter.
 • Vi vil skape bærekraftige og trygge arbeidsplasser for en framtid uten olja.
 • Vi vil ta i bruk alle egnede tak i kommunene til solenergi eller grønne tak.

DYR OG NATUR

 • Vi vil kjempe for god dyrevelferd i kommunen og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr.
 • Vi vil si nei til nedbygging av matjord, og jobbe for økt selvforsyning og matsikkerhet.
 • Vi vil ha en nullvisjon for tap av artsmangfold, gjenskape vill natur og verne om bie- og insektsbestandene.
 • Vi vil jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha null rømninger, null utslipp og null ressurser på avveie.
 • Vi vil slutte med unødvendig engangsplast, fase ut gummigranulat og rydde opp i alle typer plastforsøpling.

ØKT LIVSKVALITET

 • Vi vil oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i  samarbeid med partene i arbeidslivet.
 • Vi vil, gjennom statlig finansiering, tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.
 • Vi vil innføre bilfrie soner rundt alle skoler og etablere flere bilfrie gater og torg.
 • Vi vil redusere forskjeller og utenforskap i samfunnet, for å gi alle et verdig liv.

 

 

Ren mat - gir sunn helse

1 Våre grønne prinsipper

 • Sosial trygghet og jevn fordeling av goder er en forutsetning for både økologisk bærekraft, livskvalitet og fredelig samkvem mellom folk.
 • Et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn forutsetter sterkere, mer opplyst og lokal folkelig kontroll med naturressurser, kapital og teknologi.
 • Varige grønne samfunnsendringer bare kan komme gjennom et samspill av kollektive demokratiske grep og personlige endringer av holdninger og livsstil.
 • Vi har en ydmyk og lyttende holdning overfor fagkompetanse, forskermiljøer og miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsen. Vi ønsker å etablere nær kontakt med slike miljøer, slik at våre vedtak forankres i mest mulig kompetent og faglig analyse.

 

Stjørdal MDG sine tre toppkandidater. Gunnar Uglem, Adrian Minde og Lise Rasmussen

 

2 Natur, luft og vann

Stjørdal har en svært god beliggenhet, omkranset av skog og fjord, men også sterke begrensninger på bruk av areal. Høy befolkningsvekst gir Stjørdal muligheter, men krever svært gode og fremtidsrettede planer og strategier for å beholde god vann- og luftkvalitet, biologisk mangfold, grøntareal og landbruk. Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi kan gjøre samfunnet robust mot kraftigere og hyppigere nedbør.

 • Vi ønsker at strandsonen skal forbeholdes og tilrettelegges for allmennheten, for rekreasjon, friluftsliv og dyreliv
  • Universelt tilrettelagte fiskeplasser med bålplass, grillplass, bord og benker.
   Gangveien må utbygges og utbedres, slik at bevegelseshemmede, barn og eldre, også får nyte godt av dette vakre området.
 • Stjørdal har mange fuglelokaliteter som bør tas vare på og enkelte som bør tilrettelegges med fugletårn.
  • Halsøen, Almovatnet, Folvikbukta
 • Gasskula ved Stjørdal havn kan vel omtales som Stjørdals signalbygg. Vi vil fortsette arbeidet med å få den bort og åpne området for en tryggere og friere ferdsel for alle.
 • Vi vil arbeide for å ferdigstille gang og sykkelveg helt fram til badestrendene med en trygg og adskilt ferdsel for myke og harde trafikanter.
  • Storvika, Molovika, Hellstranda
 • Ikke mer utbygging i strandsonen og elveutløpet.
 • Vi ønsker å beholde de gjenværende naturtyper og artsmangfoldet langs fjorden.
 • MDG vil jobbe for at kommunen vår tar en aktiv rolle ift bærekraftig forvaltning av villaks og sjøørret i våre lokale vassdrag.
 • Kantvegetasjon langs elver og bekker må tas vare på da den er viktig både for fisken, men også for artsmangfoldet.
 • Det er viktig med flere drikkevannskilder. Arbeide for bedre kontroll og sikkerhet rundt drikkevannet må styrkes. Kvaliteten på vannet og tilgang på vann er viktig for både helse og samfunnssikkerhet. I dag er vi sårbare.

 

3 Utmarka

Områdene rundt Stjørdal innehar unike naturverdier som må ivaretas. Bevaring av marka er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Sammen med grunneiere må kommunen legge til rette for en allsidig bruk av marka for alle. Vi vil støtte arbeidet som “kjentmann” gjør for kommunens innbyggere, arbeide for et felles fiskekort for hele Stjørdal og støtte andre initiativ som tilrettelegger for naturopplevelser på en bærekraftig måte.

 • Naturtyper som gammelskog, myr, slåttemark må sikres både for artsmangfold og for kommende generasjoners livskvalitet.
 • Grøntarealer og parker skaper trivsel og gir bedre psykisk og fysisk helse. De bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima.
 • Stjørdal er den kommunen i Norge med flest påviste arter. Vi vil påse at Stjørdal kommune tar sin del av ansvaret for bevaring av Norges biologiske mangfold.
 • Vi vil bevare, oppgradere og restaurere sammenhengende grønne drag som er viktige for dyr og biologisk mangfold, som f. eks. Sandskogan – Stokkbekken – Monsberga.
 • Vi vil arbeide for å tilrettelegge for flere faste grillplasser i friområder for å redusere bruk av engangsgriller.
 • Kommunens beplantninger skal inneholde bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og trær.
 • Vi må hindre kantslått i juni og juli, for å bevare økologisk viktige pollinerende insekter.
 • Stjørdal kommune skal konsekvent følge nasjonale mål og retningslinjer for arealplanlegging og ikke tillate boligbygging, barnehager eller annen følsom arealbruk i soner med helsefarlig luftforurensing og støybelastning.
 • Kommunen må fortløpende skifte ut kommunale lysarmaturer med typer som minimerer lysforurensingen. (LEDLYS)

4 Skole/oppvekst

En god skole er for et barn et sted du føler deg trygg og blir sett og hørt. Barnet må oppleve en relasjon til gode voksenpersoner og ha lyst til å delta i skolehverdagen. Samtidig har barn og unge behov for et trygt og godt hjemmemiljø med tydelige rammer. Tilsammen er dette grunnlaget for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø.

 • Vi ønsker levende bygder med større bosetting og enda bedre grunnlag for oppvekstsentrene.
 • Vi vil arbeide for at skolestrukturen skal bestå.
 • Halsen barneskole må fornyes raskest mulig og Haraldreina skole skal gis en kraftig oppdatering.
 • Et felles måltid hver dag i skolen, gjerne varmt, er viktig både sosialt, men ikke minst fordi læring uten næring ikke skjer i stor grad. Økonomisk må dette finansieres nasjonalt.
 • Vi vil arbeide for at alle skolebarn får frukt og grønnsaker minst en gang om dagen. I den grad det er mulig bør dette være fra nærmiljøet.
 • Grønnsakskasser med egendyrkede grønnsaker ønsker vi skal være en del av alle skolene i kommunen og at elevene bidrar aktivt i dyrking av vekster.
 • Stjørdals skoler og barnehager skal sørge for at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt, og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv, miljøet og omgivelsene.
 • Vi vil sikre at det er godt kvalifiserte pedagoger både i barnehagene og skolene, og sørge for at de som trenger det får kvalifisert psykososial oppfølging.
 • Miljøpartiet De Grønne vil ha skoler der barn med ulik sosial, etnisk og økonomisk bakgrunn møtes og lærer å respektere hverandre, og der hvert enkelt barn blir møtt på det utviklingstrinn det er.
 • Vi i MDG mener det er viktig å styrke samarbeid og kompetanse på tvers av skolene og barnehagene i kommunen og det er viktig å styrke skoleledelsen kvalitativt.
 • Oppvekstetaten i Stjørdal må se utenfor kommunen og søke kunnskap i forskning og gode eksempler ellers i landet.
 • En god og bevisst stimulering av barna i barnehagen og skolen er et viktig forebyggende arbeid både i barnehage og skole. Det kan og vil redusere mange barns utfordringer. Dette krever kompetente og samarbeidende voksne.
 • Barnehage og skole må ha god kontakt og gode rutiner i overgangen mellom barnehage og skole slik at barn blir møtt der de er og fulgt opp på egne premisser.
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) må styrkes. De er en naturlig medspiller som følger barnehager og skoler tett og kan veilede om tiltak der dette er nødvendig.
 • Stjørdal kommune skal sette fornuftige normer og forholde seg til nasjonalt vedtatte gruppestørrelser både i barnehage og skole.
 • I barnehagene i Stjørdal vil vi arbeide for å øke ressursene og gi barnehagene rom for faglig utvikling.
 • Vi i MDG vil arbeide for å styrke den ordinære undervisningen, styrke tidlig innsats og la skolen utvikle seg til en arena der alle barn blir sett og hørt og tatt vare på som den de er.
 • En del kommuner har klart å endre arbeidsmetoder og ressursbruk slik at tilrettelegging og tilpasning for den enkelte elev har redusert behovet for spesialundervisning. I tillegg har det gitt en bedre skoledag og læring for mange andre barn.

Digitale verktøy

MDG var aktivt med i innføringen av iPad i Stjørdalsskolene. Vi vil fortsette å støtte opp om dette og evt. andre digitale arbeidsredskap som øker mulighetene for variert læring. Skolene må utvikle et stort spekter av verktøy i sitt daglige arbeid og digitale verktøy er en naturlig del av dette.

 

 

Ulike ferdigheter

MDG vil arbeide for at både elever med spesielle læringsutfordringer og elever med spesielle talenter i ulike fag får faglig oppfølging på eget nivå. Dette kan oppnås på mange måter, bl. a. ved å bruke ressurspersoner i klasserommet, individuell oppfølging, og samarbeid mellom skoler.

 

Vi vil innføre praktisk orienterte valgfag ved alle Stjørdalskolene fra femte klasse. Sammen med god bruk av digitale verktøy kan dette være et supplement for å støtte elever med ulike ferdigheter og ferdighetsnivå.

 

Integrering/tilrettelegging

Vi ser det som en selvfølge at barn med synlige eller usynlige funksjonshemninger skal være en del av klassemiljøet.

Forskning viser at dette slett ikke alltid er tilfelle i norske skoler og barnehager. Vi vil arbeide for at dette blir godt ivaretatt i Stjørdal, på en best mulig måte for eleven.

 

Psykososial oppfølging

Alt for mange elever sliter i dag med psykiske problemer. Det hindrer læring og kan være en viktig faktor hos de som faller fra i videregående.

For å sikre et godt rammeverk rundt elevene, med den nødvendige kompetansen vil vi styrke pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesøstertjenesten i forhold til grunnskolen.

Det bør også opparbeides rutiner der barn og unges helse og psykososialt miljø på skolen tas opp i dialogbaserte foreldremøter.

 

Demokrati og elevmedvirkning

Miljøpartiet De Grønne vil styrke elevdemokratiet og elevenes mulighet til å påvirke både skolehverdagen og samfunnet de er en del av.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Jobbe for at alle elevråd på Stjørdals ungdomsskoler årlig skal kunne søke om økonomisk tilskudd fra kommunen, til tiltak som gagner elevene.
 • Gi elever i grunnskolen i Stjørdal mulighet til å ta inntil ti dagers permisjon etter søknad. Permisjon innvilges til samfunnsnyttig arbeid, kulturaktiviteter, idrett eller aktiviteter i familien.

Natur og bevegelse

Miljøpartiet De Grønne vil gi Stjørdalelevene eierskapsfølelse til lokal natur og fjorden. Vi vil etablere flere skolehager der elevene får kjennskap til hvordan matproduksjon foregår. Det er også viktig å tilrettelegge for at barn er fysisk aktive både på skolen og i fritida. Gode sykkelvaner vil bidra til å gi god helse og gode miljøvaner.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sørge for at alle skoler har skolehager på eller i gangavstand fra skolen, der elevene har ansvar for egen matproduksjon.
 • Opprettholde at leirskoledeltagelse skal være for alle, uavhengig av familiens inntekt.
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen, inkludert svømming i fjorden.
 • At elevene skal ha lov til å sykle til og fra skolen fra og med første klasse, dersom det skjer sammen med foresatte. Skolen må ha tilstrekkelig med sykkeloppstillingsplasser.

 

Barnehagen

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling gjennom leken. Vi vil tilrettelegge for pedagogisk mangfold og ulike former for barnehager, og sikre at barnehagene har kompetanse til å møte behovene til barn med nedsatt funksjonsevne, begrensede språkkunnskaper og andre spesielle behov.

 

 

 • Det er viktig at barn får gå i en barnehage i eget nærmiljø.
 • Vil vil tilrettelegge for at alle barn i Stjørdals barnehager skal bli kjent med friluftslivsmulighetene i Stjørdal og i eget nærmiljø.
 • For oss er det viktig å sørge for at alle barnehagebarn får frukt og grønnsaker minst en gang om dagen. I den grad det er mulig bør dette være fra nærmiljøet.
 • Grønnsakskasser med egendyrkede grønnsaker ønsker vi skal være en del av alle barnehagene i kommunen og at barna bidrar etter evne.

Grønnsakshager inn i alle barnehager

Omsorg/helse

Omsorgs- og helsetilbudet i Stjørdal har mange store utfordringer.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Øke antall faglærte eller høyskoleutdannede i eldreomsorgen og hjemmetjenesten.
 • Skape attraktive arbeidsplasser innenfor omsorgs- og helsetilbudet i Stjørdal slik at vi rekrutterer de beste
 • Gjøre det enklere å kombinere videreutdanning i helsevesenet med jobb.
 • At eldre pasienter, så langt det er mulig, skal slippe å måtte bytte sykehjem eller avdeling.
 • Jobbe for at Stjørdal kommune aktivt innhenter brukerperspektiver i arbeidet med utviklingen av helse- og sosialtjenester.
 • Sørge for at pårørende får nødvendig støtte i sine omsorgsroller. Det skal være fokus på å forebygge pårørendes egne helseproblemer slik at de kan mestre sine roller uten selv å bli syke.
 • Bidra til at antall korttidssykeplasser økes betraktelig, spesielt innenfor psykiatrien
 • Alle som får matservering fra kommunen, skal fortrinnsvis få kortreist og økologiske matvarer
 • At Stjørdal kommune innfører “Kjøttfri dag” ved alle institusjonene og ansattkantinene tilknyttet kommunen
 • Styrke HMS arbeidet i kommunen slik at vi får et arbeidsmiljø for kommunalt ansatte som er helsefremmende.
 • Arbeide for å avvikle ufrivillig deltid blant kommunalt ansatte

 

Medmenneskelighet i sentrum

Utsatte grupper, som f. eks aktive narkomane, fattige tilreisende, romfolk, psykisk syke og minoriteter opplever ofte å bli sviktet i møte med det offentlige systemet. Alle i Stjørdal skal kunne få dekket grunnleggende menneskelige behov: mat, en dusj og tak over hodet. Kommunen må styrke sine oppsøkende tjenester.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke oppsøkende tjenester i psykisk helse og rusomsorg.
 • Opprette flere behandlingsplasser og lavterskeltilbud innen psykisk helse og rusomsorg.
 • Øke kompetansen på psykisk helse, spesielt innen eldreomsorg.
 • Jobbe for lavterskeltiltak i kommunal regi som kan bidra til bedring og økt mestring av lettere psykiske lidelser.
 • Utvikle en helhetlig ny strategi for arbeid med rusavhengighet i samarbeid med de narkomane sine organisasjoner, med fokus på skadereduksjon og medmenneskelighet.
 • Styrke tilbudet kommunen har gjennom Bonitas
 • Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner

Lavere terskler i arbeidslivet

Personer som faller utenfor arbeidslivet sliter ofte med å komme seg inn igjen. Slik skapes en ond sirkel.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Opprette finansielle insentiver til sosialt entreprenørskap.
 • Vurdere forsøk med økt rett til egenmelding ved sykdom
 • Tilby norskopplæring til arbeidssøkere med manglende norskkunnskaper
 • Jobbe for at Stjørdal kommune skal ha en innovativ ansettelsespolitikk, med meningsfylte og fleksible stillinger til personer med særlige vanskeligheter med å få innpass på det ordinære arbeidsmarkedet.
 • Styrke tilbudet ved Fides

Nærmiljø/Byutvikling

 • Sentrumsplanen – en by med mennesket i sentrum
 • Gjøre Stjørdal til en by uten netto klimagassutslipp innen 2030, uten kjøp av klimakvoter.
 • Satse sterkt på lokal produksjon og forskning på fornybar energi.
 • Vi vil arbeide for å ta vare på matjorda, og vi vil aktivt jobbe for jordvern.
 • Arbeide for en bevisst bruk av areal i forhold til klima og artsmangfold
 • Vi vil styrke lokalmiljøene, og legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. Vi vil ha et Stjørdal som består av mange levende lokalsamfunn.
 • Ved å styrke Stjørdals levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi Stjørdal til en tryggere, vennligere og mer inkluderende by.
 • Støtte tiltak som bedrer bokvaliteten i kommunens grender, som for eksempel Vassbygda, Elvran, Skjelstadmark, og Forradal.
 • Legge til rette for lokale møteplasser som samfunnshus, ungdomsklubber, seniorsentre, parkområder og lokale torg som bidrar til møter på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud mot ensomhet og psykiske lidelser.
 • Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst.
 • Styrke lokalsamfunnenes handlingsrom, både politisk og økonomisk.
 • Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • Gjennomføre flere politiske folkemøter og styrke brukermedvirkning i lokale planprosesser.
 • Få satt i gang en evaluering av styringsmodellen til Stjørdal kommune.
 • Styrke varsleres rettigheter.
 • Jobbe for prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer i Stjørdal.
 • Stimulere til levende lokalmiljøer ved å legge praktisk til rette for småskala næringsvirksomhet som kafeer, butikker etc.
 • Tilrettelegge for universell utforming av sentrum slik at funksjonshemmede har fri adgang til alle bygg
 • Gjenreise plankomiteens rolle ift å være en reel estetisk komite for byen vår.

 

Den barnevennlige byen

Nærmiljøet er aller viktigst for barn og unge. Vi vil skape en barnevennlig by som ivaretar unges helse, deres fysiske og sosiale ferdigheter, og gir nærhet til naturen og samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Tilrettelegge for at bynære gårdsbruk og andre aktører kan samarbeide med skolen om tilbud til barn og unge med skoletilpasningsvansker.
 • Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles. Involvere bydelenes ungdomsråd i slike prosesser.
 • Gi en representant fra Ungdområdet tale- og forslagsrett i Kommunestyret.

 

Sosial boligbygging

Stjørdal mangler en storstilt sosial boligbygging, som imøtekommer behovene til ungdom, barnefamilier og eldre.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Se på mulighetene for utleieboliger for førstegangsetablerere og eldre
 • Se på mulighetene for differensiert renovasjonsavgift, avgiftsnivået må gjenspeile faktisk forbruk. Kompostering av matavfall må honoreres.

 

Medvirkning i byplanlegging

Byutvikling er en god arena for å utvikle et sterkere lokaldemokrati. Vi vil jobbe for at det etableres egne retningslinjer som beskriver hvordan byens innbyggere skal tas med på råd i plan og byggesaker. Den kan inneholde forslag til tiltak, som planverksted, åpent kontor og andre former for medvirkning og den skal inneholde retningslinjer for hvordan innspill og protester skal være med å påvirke utviklingen.

Det må være et hovedprinsipp at lokalbefolkning ikke kun skal orienteres om utviklingen men være med på å forme den.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Be Plan- og bygningsetaten om å utarbeide nye retningslinjer for medvirkning.
 • At lokaldemokratiet skal være med å forme kommunale byutviklingsprosjekter.
 • Styrke bydelenes involvering i planprosesser.
 • Involvere innbyggerne tidlig i reguleringssaker
 • Bedre bomiljøet til beboerne på Tangmoen

 

Jordbruk/Skogbruk

Kortreist mat.

En målsetting må være at vi blir flinkere til å kjøpe og bruke lokale matressurser. Vi har nok landbruksprodukter og fisk i regionen her, og vi må bli flinkere til å foredle og selge lokalt.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Legge forholdene til rette slik at kortreist mat blir lettere tilgjengelig for forbrukerne og at prisene holdes på et konkurransevennlig nivå
 • Oppfordre flest mulig bønder til å dyrke økologisk mat
 • Arbeide for støtteordninger som gjør at bonden finner det formålstjenlig med biologisk landbruk
 • Arbeide for innendørs helårs salgssted for kortreist mat plassert sentralt i Stjørdal
 • Arbeide for å innføre innkjøpsavtaler for lokalproduserte matvarer i alle kommunale institusjoner og kantiner
 • Arbeide for en bærekraftig utvikling i jord og skogbruk
 • Arbeide for et samarbeid mellom landbruksorganisasjonene og kommunen om rekruttering til landbruket.
 • Arbeide gjennom dialog med fylke og stat, og for at Trøndelag styrker stillingen som ett av landets ledende økologiske jordbruksfylker. I 2020 bør minst 20% av jordbruksarealet være økologisk drevet og minst 30% av arealet bør være økologisk dyrket i 2025.

Skogbruk

Skogen er viktig både som ressurs, som rekreasjonsområde og for å styrke artsmangfold og økosystemer. Vi må ta vare på mer gammelskog og vi må bruke skogen for å binde CO2.

Det er hele skogøkosystemet som er viktig som karbonlager, ikke bare trærne. Nasjonal og internasjonal forsking viser det. 80 prosent av skogens karbon er lagret i skogsjorda og flatehogst, grøfting og markberedning gir store utslipp. Slike metoder i stor skala blir dermed en negativ faktor i klimakampen de nærmeste 100 årene.

Skogbruket må bli mye mer klimasmart. Karbonregnskapet i skog må derfor inkludere de store utslippa fra jordsmonnet. Markberedning er harving eller pløying av skogbunnen med dype renner etter at det har vært hogst. Metoden endevender humuslaget som har bygd seg opp siden istiden og fører til lekkasje av metallkvikksølv til vassdrag og fisk, endrer livsvilkår for skoglevende arter på en dramatisk måte og bærvekster vil bli dramatisk redusert.

Hogst om våren er også en utfordring for reproduksjon hos mange arter, spesielt fugler. Vi må få til avtaler som gjør at hogst i yngletida ikke blir utført.

Dyrevelferd

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men dette blir i liten grad fulgt opp i praksis.

Dyr har egenverdi utover nytte for oss mennesker og har på samme måte som mennesker evne til å føle smerte. Dette må tas hensyn til i praktisk politikk.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Arbeide for en kommunal dyrevelferdsplan
 • Stimulere til kastrering/ sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs
 • Arbeide for samme krav til ID-merking og registrering av katter som hunder
 • Arbeide for at katter som ferdes fritt utendørs skal ha halsbånd med bjelle
 • Øke støtten til hjelpesentre for mishandlede og hjemløse dyr

 

Samferdsel

Miljøpartiet De Grønne ser på det som en mulighet til å omforme Stjørdaltrafikken fra dagens trafikkbilde, hvor bilene dominerer gatene, til ett hvor gående, syklende og kollektivreisende dominerer.

Dette krever at vi prioriterer trafikantgrupper når vi investerer i veinettet, planlegger nye boområder eller gatestrekninger, eller skal bedre fremkommeligheten i byen.

MDG vil i tillegg til å oppnå null drepte i trafikken, øke helsegevinsten med transport som fysisk aktivitet, og redusere helseplagene som støy, vibrasjoner, luft og vannforurensning. En slik omlegging vil øke framkommeligheten ved å redusere kø og trengsel på veiene og sluse midler inn i kollektivtransporten.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

Prioritere noen trafikantgrupper etter følgende prioriteringsliste:

 1.     Fotgjengere og utrykningskjøretøy
 2.     Syklister
 3.     Brukere av offentlig transport
 4.     Motoriserte tohjulinger
 5.     Kommersielle brukere inkludert varelevering og trailere
 6.     Bilbrukende handlende, besøkende og pendlere
 • Gjøre det enklere for enkeltpersoner å la bilen stå i hverdagen, blant annet gjennom å oppfylle planene for sykkelveier, opprette bysykkelordning, gjøre kollektivtransport mer attraktivt gjennom bedre holdeplasser, bedre ruter og enklere informasjon.
 • Gang og sykkelveg langs E14 til Hegra
 • Gang og sykkelveg langs E6 til Skatval
 • Gang og sykkelveg langs RV705 til Elvran
 • Utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil.

Lokaltog og gods

Satsning på jernbanen er avgjørende for å få til det grønne skiftet. Lokaltogene er helt sentrale i det regionale kollektivsystemet og for å redusere veitrafikken gjennom Stjørdal. Godstrafikken står for en stor del av klimagassutslippene og bidrar i stor grad til dårlig luftkvalitet. Mer gods over fra vei til bane vil avlaste veinettet.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Arbeide for at staten følger opp utbygging av jernbanen i Stjørdalområdet og prioriterer lokaltrafikken på jernbanenettet høyt.
 • Arbeide for at bygging av en ny jernbanetunnel gjennom Gevingåsen kommer i gang så raskt som mulig.
 • Innføre gratis sykkel på tog
 • Arbeide for dobbeltspor og høy hastighet på tog fra Stjørdal til Trondheim
 • Arbeide for å få mer gods over på jernbane.

 

Fremtiden er fossilfri

Selv om mange i Stjørdal kan klare seg godt uten, vil det alltid være noen som har behov for bil. I de senere år har det vært en stor vekst i antallet elbiler. Dette er bra, men fremdeles vokser fossilbilparken langt raskere enn elbilparken.

Vårt mål er at alle biler i Stjørdal er nullutslippsbiler i 2030.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte initiativer som kan gjøre det enklere å la være å eie egen bil, selv for de som trenger det fra tid til annen, inkludert samkjøring, bildelingsordninger, bilkollektiv og selvkjørende biler
 • Øke takten i utbyggingen av ladestasjoner for elbiler.
 • Redusere antall fossilbiler og -busser i Stjørdal med 90% innen 2030 (basert på 2015-nivå)
 • Fjerne eller avgiftsbelegge alle kommunale gratisparkeringsplasser for fossilbiler på bakkeplan
 • Øke antallet elbilparkeringsplasser på bekostning av plasser til fossilbiler
 • Utforme en konkret plan for å gradvis redusere antall normale parkeringsplasser. At alle drosjeløyver skal kreve nullutslippsbiler innen 2025
 • Etablere en kommunal samordningssentral for alle etater i Stjørdal kommune slik at kommunens bilpark kan brukes mest mulig effektivt
 • Jobbe for at alle skip som ligger i Stjørdal havn skal bruke landstrøm
 • Jobbe for at nyttetransport og varelevering skal foregå på en måte som reduserer utslipp og plager, men samtidig på en smidig og gjennomførbar måte
 • At alle kommunale virksomheter skal kunne tilby sine ansatte å bruke el-bil/sykkel framfor bil på tjenestereiser

 

En tilgjengelig by for alle

God tilgjengelighet vil ikke bare si at kollektivtransporten skal være universelt utformet, men at hele reisekjeden skal være det. Dette betyr at også gater, veier og plasser må ha universell utforming. I tillegg må kollektivtilbudet møte behovet også utenfor rushtida.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At hele Stjørdals kollektivsystem gjennomgås og en plan for universell utforming utarbeides slik at hele reisekjeden fra folks hjem til arbeidsplasser, butikker og andre mål, er universelt utformet
 • Arbeide for at også veier og plasser er universelt utformet.
 • Utvide det nattlige kollektivtilbudet

 

Næringsliv

Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen og det er et godt fungerende næringsliv som skal sørge for at vi har arbeidsplasser og skatteinntekter når byen vår vokser med flere tusen innbyggere i årene som kommer. Vi skal gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår for drift.

 

Gründerstimulering

Stjørdal er en by med høyt kunnskapsnivå, mye kreativitet og mange driftige gründere. Vi vil sørge for at det er god grobunn for en yrende underskog av gründerbedrifter, og sørge for at vi har mekanismer for å fange opp dem med de beste ideene og høye ambisjoner for å videreutvikle forretningsideene sine.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke nettverkene til framtidige gründerbedrifter
 • Lage et system for tilgjengelige, tomme lokaler for kortidsleie, også kalt «Popup-kontor», som kan benyttes av unge bedrifter. Systemet bør både omfatte kommunens egne lokaler og andre lokaler som står tomme
 • Styrke det regionale innovasjonssamarbeidet
 • Styrke Stjørdals næringsutviklingsprogram slik at unge bedrifter kan få økt kompetanse til å utvikle forretningsmodellene sine
 • Styrke Stjørdals næringsutviklingsprogram slik at unge bedrifter kan få hjelp til å finne ny ledelse etter den første gründerfasen. Både til daglig drift og styreledelse
 • Arbeide for at en større andel av Innovasjon Norges midler går til bedrifter i Stjørdal
 • Arbeide for at kommunen årlig premierer en bedrift som har gjort en særlig innsats for å spare energi

 

Offentlige innkjøp

Grønn suksess gjennom samarbeid

Stjørdal kommune kjøper inn for millioner hvert eneste år. Dermed påvirker kommunens valg av innkjøp næringslivet i stor grad. Den politiske viljen til grønne innkjøp er tilstede, men i praksis har Stjørdal kommune fremdeles mange hindringer igjen før innovative innkjøp er normen, ikke unntaket. Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre Stjørdal kommunes innkjøpsregler slik at de stimulerer til grønnere innkjøp – selv når det klimavennlige alternativet ikke er billigst. Målsettingen er at klimahensyn er et overordnet krav i Stjørdal kommune.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At Stjørdal skal bli en foregangskommune for smarte og grønne innkjøpsordninger. Det er et krevende arbeid som krysser flere sektorgrenser. Men effektene av det vil styrke både for Stjørdals miljøsatsing og for Stjørdals næringsliv og være verdifull kunnskap å dele med andre kommuner
 • At Stjørdal kommune i større grad  skal benytte seg av metoden for såkalte innovative innkjøp. Det vil si at man presenterer behov for markedet og får forslag til løsninger før man legger ut en anbud. Da kan man oftest få bedre løsninger enn bestiller kunne tenkt ut selv. NHO har gode studier på denne metoden og mener at den er et godt virkemiddel for å stimulere gründere og grønne bedrifter

Kultur og idrett

Også innen idrett- og friluftsliv har Stjørdal kommune et stort ansvar for å ivareta en rekke behov, både for organisert idrett, friluftsliv og mosjon.

Vi vil skape et deltakende, innovativt og omstillingsdyktig samfunn, som befester Stjørdals posisjon som en grønn, mangfoldig og kreativ kultur og idrettsby.

Det er stadig flere i Stjørdal som har innvandrerbakgrunn. Ved å legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, styrker vi også viktige møteplasser for integrering og utveksling av kulturuttrykk.

Kultur og idrett der du bor

I dag finnes mye av Stjørdals underholdningstilbud i sentrum. Kortreiste kunst- og kulturopplevelser og aktivitet styrker nærmiljøet, øker lokal tilhørighet og kan bidra til mindre transportbehov.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Dramaundervisningen i kulturskolen er nedlagt, denne må gjenopprettes
 • Arbeide for tiltak som styrker rekrutteringen til korps
 • Arbeide for tiltak som styrker bygderevyene
 • Arbeide for tiltak som styrker de lokale idrettslag
 • Arbeide for tiltak som styrker det lokale dansemiljøet
 • Øke kulturskolens budsjett slik at egenandelen maksimalt blir 1000 kroner året
 • Støtte kulturaktiviteter og forsamlingshus i grendene
 • Styrke Carbon fritidsklubb

 

Kultur for barn og unge

Alle barn og unge skal få et godt tilbud om kreativ utfoldelse. Vi vil styrke kulturskoletilbudet i Stjørdal, slik at vi unngår lange ventelister, og får et tilbud alle har råd til. I det grønne Stjørdal skal alle få et godt kulturtilbud uavhengig av hvor de bor eller hva foreldrene deres tjener.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter.
 • Styrke Stjørdal musikk- og kulturskole ved å sikre støtten, opprette flere plasser, ha utlånsavtaler med skolene, ansette flere pedagoger og senke avgiftene.
 • Videreutvikle det gode arbeidet som gjøres med Den kulturelle skolesekken

 

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv gir bedre livskvalitet og helse. Miljøpartiet De Grønne vil derfor legge til rette for idrett, mosjon, lek og friluftsliv.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 •    Åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden
 •    Støtte organisert breddeidrett og sørge for at slike tilbud er tilgjengelig for alle
 •    Arbeide for en ny svømmehall i sentrum
 •    Arbeide for svømmehall i Lånke

 

Integrering

Stjørdal er en mangfoldig og raus by hvor det multikulturelle aspektet er en styrke og en viktig verdi. Dette må vi bygge videre på og sørge for å være en by hvor alle har like muligheter og opplever at de får bidra til fellesskapet.  I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge, deriblant systematisk barnefattigdom og hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sikre at flere innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet ved at personer med svake norskkunnskaper får tilgang til flere typer yrkesrettede norskkurs.
 • At ungdommer med minoritetsbakgrunn i særskilt grad skal følges opp om de dropper ut av videregående skole, for å bidra til at de kommer seg inn på arbeidsmarkedet og får en aktiv og deltakende rolle i samfunnet.
 • At skoler med høy andel minoritetsspråklige skal få ekstra støtte til leksehjelp. Dette kan gjøres i samarbeid med både skoler og lokale frivillige aktører.
 • Ansette flere personer med minoritetsbakgrunn i barnevernet, fokusere på å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn og starte pilotprosjekter med å
  bruke storfamilier/ slektninger til plassering av fosterbarn, i tett dialog mellom foreldre og barnevern.
 • Legge til rette for at flere innvandrere og flyktninger, spesielt eneforsørgere, kommer inn på boligmarkedet.

Et trygt sted

Stjørdal skal være en trygg by for alle sine innbyggere. Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Derfor må Stjørdal og politiet fortsatt prioritere oppsøkende virksomhet, bedre opplyste offentlige områder, og politibesøk i skoler.

Norge er blant verdens mest likestilte land. Likevel opplever et stort antall mennesker seksuell vold og vold i nære relasjoner, og fortsatt er mennesker truet av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Visse grupper opplever mindre forståelse fra samfunnet når de utsettes for overgrep og vold. I tillegg rammes lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede personer av diskriminering.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte og øke bevilgningene til forebyggende og oppsøkende tiltak mot kriminalitet, som Natteravntjenesten, og politibesøk på skoler.
 • Styrke samtykkebasert forebyggende opplæring om voldtekt i skolen.
 • Videreføre og utvikle informasjonsarbeidet i skolen og på offentlige arbeidsplasser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Ha økt opplæring i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, politiet, blant sosialarbeidere og lærere.

 

 

HOLD DEG OPPDATERT PÅ VÅRT GRØNNE ARBEID.

SAMMEN KAN VI FARGE NORGE GRØNT!

Støtt oss og bidra til et grønnere Norge!

DONÉR NÅ

HJELP MILJØPARTIET DE GRØNNE BYGGE ET STERKT PARTI SOM VIL GI DEG OG KOMMENDE GENERASJONER EN GOD FREMTID!

BLI MEDLEM

 

Karin Aune Berg, Gunnar James Hiorth og Tommy Reinås